Board of Directors

Chairman of the Board
Dong Guanghong
Director & CEO
Su Zili
Director
Zhang Dongli
Director
Qin Jiazhi
Director
Wang Jinglin
Director
Zhao Wei
Director
Yang NingManagement Team

Chairman of the Board
Dong Guanghong
Director & CEO
Su Zili
Director
Zhang Dongli
Vice General Manager
Zhang Ying
CFO
Guo Yuyi
Secretary of Committee for Discipline Inspection
Zhang Liyou
Assistant General Manager
Geng Hui
Assistant General Manager
Wang Junfu


(86)10-87763000

NO.910, 9th Section,jinsong
Chaoyang District, Bejing 100021,China

MON-FRI 08:30~17:00